tóc nam

Thời trang

Tóc nam giới thay đổi thế nào trong 100 năm qua?

Từ kiểu tóc bóng bẩy ẹp sát da đầu của những năm 1910 đến tóc pompadour của những năm 1940 hay kiểu đầu nấm của những năm 1960, tất cả đều được khái quát một cách thú vị trong video dài một phút rưỡi.