Bộ quân phục năm 1066, lấy từ trận Hastings

Bộ quân phục năm 1066, lấy từ trận Hastings

Quân phục kỵ sĩ năm 1244 đóng chiếm Jerusalem

Quân phục kỵ sĩ năm 1244 đóng chiếm Jerusalem

Quân phục tại trận Agincourt năm 1415

Quân phục tại trận Agincourt năm 1415

Áo giáp hiệp sĩ năm 1485

Áo giáp hiệp sĩ năm 1485

Quân phục đầu tiên có trang bị súng, năm 1588

Quân phục đầu tiên có trang bị súng, năm 1588

Quân phục năm 1645 với sự cải tiến ở súng trường

Quân phục năm 1645 với sự cải tiến ở súng trường

Quân phục màu mè năm 1709 giúp người lính phân biệt được đồng đội của mình

Quân phục màu mè năm 1709 giúp người lính phân biệt được đồng đội của mình

Trân Waterloo vào năm 1815

Trân Waterloo vào năm 1815

Trận Alma vào khoảng những năm 1854

Trận Alma vào khoảng những năm 1854

Quân phục năm 1916 với sự xuất hiện của khẩu súng M1 Garand nổi tiếng

Quân phục năm 1916 với sự xuất hiện của khẩu súng M1 Garand nổi tiếng

Bộ trang bị đầy đủ cho lục binh năm 1944

Bộ trang bị đầy đủ cho lục binh năm 1944

1982-falkands-conflict

Trang bị bộ binh hoàng gia năm 1982

Bình luận