Tuần thứ 2 - Ngày 2: Tập thân dưới

Đạp đùi (Leg press):

  • Set: 3 ---  rep: 10,12, 15

Video hướng dẫn thực hiện bài tập

">

Đá đùi (Leg Extension):

  • Set: 3 ---  rep: 10,12, 15

Video hướng dẫn thực hiện bài tập

">

Nằm móc đùi (Lying leg curl):

  • Set: 3 ---  rep: 10,12, 15

Video hướng dẫn thực hiện bài tập

Ngồi cuốn chân (Seated Leg Curl):

  • Set: 3 ---  rep: 10,12, 15

Video hướng dẫn thực hiện bài tập

Đứng nhón bắp chân (Standing calf raise):

  • Set: 3 ---  rep: 15 – 20

Video hướng dẫn thực hiện bài tập

Ngồi nhón bắp chân (Seated calf raise):

  • Set: 3 ---  rep: 15 – 20

Video hướng dẫn thực hiện bài tập

Ngày 10: Nghỉ ngơi

Ngày 11: Tập thân trên

Ngày 12: Tập thân dưới

Ngày 13: Nghỉ ngơi

Ngày 14: Nghỉ ngơi

Bình luận