Tuần thứ 2 - Ngày 1: Tập thân trên

Nằm ghế ngang đẩy ngực (Barbell Bench Press):

 • Set: 3 ---  Rep: 10,12, 15

Video hướng dẫn thực hiện bài tập

Banh ngực rộng tay (Dumbbell Flye):

 • Set: 3 ---  Rep: 10,12, 15

Video hướng dẫn thực hiện bài tập

Kéo xô dài bằng tạ đòn (Barbell Bent-Over Row):

 • Set: 3 ---  Rep: 10,12, 15

Video hướng dẫn thực hiện bài tập

Kéo xô với máy (Lat pulldown):

 • Set: 3 ---  Rep: 10,12, 15

Video hướng dẫn thực hiện bài tập

Đẩy vai với tạ đơn (Overhead dumbbell press):

 • Set: 3 ---  Rep: 10,12, 15

Video hướng dẫn thực hiện bài tập

Bay vai với tạ con (Dumbbell Lateral Raise):

 • Set: 3 ---  Rep: 10,12, 15

Video hướng dẫn thực hiện bài tập

Tập tay trước với tạ đòn (Barbell biceps curl):

 • Set: 3 ---  Rep: 10,12, 15

Video hướng dẫn thực hiện bài tập

Tập tay trước với ghế tập bắp tay (Machine Preacher Curl):

 • Set: 3 ---  Rep: 10,12, 15

Video hướng dẫn thực hiện bài tập

Nằm tập tay sau với thanh EZ (Lying Ez-Bar Triceps Extension):

 • Set: 3 ---  Rep: 10,12, 15

Video hướng dẫn thực hiện bài tập

Kéo dây (Rope pressdown):

 • Set: 3 ---  Rep: 10,12, 15

Video hướng dẫn thực hiện bài tập

Gập bụng (Crunch):

 • Set: 3 ---  Rep: 15 – 20

Video hướng dẫn thực hiện bài tập

Bình luận