Ngày 15: Tập lưng, tay trước và bụng

Kéo xô dài bằng tạ đòn (Barbell Bent-Over Row):

  • Set: 5 ---  Rep: 12

Video hướng dẫn thực hiện bài tập

Kéo xô (Lat pulldown):

  • Set: 5 ---  Rep: 8,8,10,10,12

Video hướng dẫn thực hiện bài tập

Kéo tạ con từng tay (Single-arm Neutral-Grip Dumbbell Row):

  • Set: 5 ---  Rep: 8,8,10,10,12

Video hướng dẫn thực hiện bài tập

Tập tay trước với tạ đòn (Barbell biceps curl):

  • Set: 4 ---  Rep: 10,10,12,12

Video hướng dẫn thực hiện bài tập

Nằm tập tay với tạ con (Incline Dumbbell Biceps Curl):

  • Set: 3 ---  Rep: 10

Video hướng dẫn thực hiện bài tập

Tập tay trước với ghế tập bắp tay (Machine Preacher Curl):

  • Set: 3 ---  Rep: 10

Video hướng dẫn thực hiện bài tập

Gập bụng (Crunch):

  • Set: 3 ---  Rep: 20

Video hướng dẫn thực hiện bài tập

Ngày 27: Nghỉ ngơi

Ngày 28: Nghỉ ngơi

Bình luận