Ngày 25: Tập vai và bắp chân

Đẩy vai với tạ đơn (Overhead dumbbell press):

  • Set: 4 ---  Rep: 12

 

Kéo cầu vai với máy Smith (Smith Machine Upright Row):

  • Set: 3 ---  Rep: 8,10,12

Bay vai với tạ con (Dumbbell Lateral Raise):

  • Set: 3 ---  Rep: 10

Ngồi nhón bắp chân (Seated calf raise):

  • Set: 10 ---  Rep: 10

Bình luận