Ngày 23: Tập chân và bụng

Gánh tạ (Back Squat):

  • Set: 5 ---  Rep: 10

Đạp đùi (Leg press):

  • Set: 5 ---  Rep: 8,8,10,10,12

">

Đá đùi (Leg Extension):

  • Set: 5 ---  Rep: 8,8,10,10,12

">

Nằm móc đùi (Lying leg curl):

  • Set: 3 ---  Rep: 8,10,12

Romanian Deadlift:

  • Set: 3 ---  Rep: 8,10,10

Ngồi cuốn chân (Seated Leg Curl):

  • Set: 3 ---  Rep: 8,10,12

Gập bụng ngược (Reverse Crunch):

  • Set: 2 ---  Rep: 20

Gập bụng (Crunch):

  • Set: 2 ---  Rep: 20

Ngày 24: Nghỉ ngơi

Bình luận