Ngày 22: Tập ngực, tay sau, chân

Đẩy ngực trên (Incline Barbell Bench Press):

  • Set: 5 ---  Rep: 10

Video hướng dẫn thực hiện bài tập

Banh ngực (Dumbbell bench press):

  • Set: 5 ---  Rep: 8,8,10,10,12

Video hướng dẫn thực hiện bài tập

Banh ngực rộng tay (Dumbbell Flye):

  • Set: 5 ---  Rep: 8,8,10,10,12

Video hướng dẫn thực hiện bài tập

Kéo dây (Rope pressdown):

  • Set: 4 ---  Rep: 10,10,12,12

Video hướng dẫn thực hiện bài tập

Đẩy ngược tạ con (Dumbbell Kickback):

  • Set: 3 ---  Rep: 10

Video hướng dẫn thực hiện bài tập

Nằm tập tay sau với thanh EZ (Lying Ez-Bar Triceps Extension):

  • Set: 3 ---  Rep: 10

Video hướng dẫn thực hiện bài tập

Đứng nhón bắp chân (Standing calf raise):

  • Set: 3 ---  Rep: 25

Video hướng dẫn thực hiện bài tập

Ngồi nhón bắp chân (Seated calf raise):

  • Set: 3 ---  Rep: 25

Video hướng dẫn thực hiện bài tập

Bình luận