Tuần thứ 3 - ngày 2 (Ngày 17): Tập chân

Gánh tạ (Back Squat):

  • Set: 4 ---  Rep: 8, 8, 10, 12

Video hướng dẫn thực hiện bài tập

Đạp đùi (Leg press):

  • Set: 4 ---  Rep: 8, 8, 10, 12

Video hướng dẫn thực hiện bài tập

">

Ngồi cuốn chân (Seated Leg Curl):

  • Set: 4 ---  Rep: 8, 8, 10, 12

Video hướng dẫn thực hiện bài tập

Romanian Deadlift: 

  • Set: 4 ---  Rep: 8, 8, 10, 12

Video hướng dẫn thực hiện bài tập

Đứng nhón bắp chân (Standing calf raise):

  • Set: 3 ---  Rep: 25

Video hướng dẫn thực hiện bài tập

Ngồi nhón bắp chân (Seated calf raise):

  • Set: 3 ---  Rep: 25

Video hướng dẫn thực hiện bài tập

Ngày 18: Tập các bài ép (Push)

Ngày 19: Tập các bài kéo (Pull)

Ngày 20: Tập chân

Ngày 21: Nghỉ ngơi

Bình luận