Tuần thứ 3 - ngày 2 (Ngày 16): Tập các bài kéo (Pull)

Kéo cầu vai (Barbell Upright Row):

  • Set: 4 ---  Rep: 8, 8, 10, 12

Video hướng dẫn thực hiện bài tập

Kéo tạ con từng tay (Single-arm Neutral-Grip Dumbbell Row):

  • Set: 4 ---  Rep: 8, 8, 10, 12

Video hướng dẫn thực hiện bài tập

Nằm tập tay với tạ con (Incline Dumbbell Biceps Curl):

  • Set: 4 ---  Rep: 8, 8, 10, 12

Video hướng dẫn thực hiện bài tập

Tập tay trước với ghế tập bắp tay (Machine Preacher Curl):

  • Set: 4 ---  Rep: 8, 8, 10, 12

Video hướng dẫn thực hiện bài tập

Gập bụng ngược (Reverse Crunch):

  • Set: 3 ---  Rep: 15 – 20

Video hướng dẫn thực hiện bài tập

Gập bụng (Crunch):

  • Set: 3 ---  Rep: 15 – 20

Video hướng dẫn thực hiện bài tập

Bình luận