Tuần thứ 3 - ngày 1 (Ngày 15): Tập các bài ép (Push)

Đẩy ngực trên (Incline Barbell Bench Press):

  • Set: 4 ---  Rep: 10, 10, 12, 15

Video hướng dẫn thực hiện bài tập

Banh ngực rộng tay (Dumbbell Flye):

  • Set: 4 ---  Rep: 10, 10, 12, 15

Video hướng dẫn thực hiện bài tập

Đẩy vai với tạ đơn (Overhead dumbbell press):

  • Set: 4 ---  Rep: 10, 10, 12, 15

Video hướng dẫn thực hiện bài tập

Kéo cầu vai với máy Smith (Smith Machine Upright Row):

  • Set: 4 ---  Rep: 8, 8, 10, 12

Video hướng dẫn thực hiện bài tập

Nằm tập tay sau với thanh EZ (Lying Ez-Bar Triceps Extension):

  • Set: 3 ---  Rep: 10,12, 15

Video hướng dẫn thực hiện bài tập

Đẩy ngược tạ con (Dumbbell Kickback):

  • Set: 3 ---  Rep: 10,12, 15

Video hướng dẫn thực hiện bài tập

Bình luận