Động tác 1: Chạm tường trồng chuối chống đẩy

Động tác 2: 2 tay chống lên 2 quyển sách, châm chạm tường, trồng chuối chống đẩy

Động tác 3: Trồng chuối chống đẩy cơ bản

Động tác 4: 2 tay chống lên 2 quyển sách, trồng chuối chống đẩy

Động tác 5: Trồng chuối chống đẩy 2 chân chéo nhau

Động tác 6: Trồng chuối với 2 tay hẹp và chống đẩy

Video hướng dẫn thực hiện

Bình luận