Động tác 1: Dang tay cánh bướm

Động tác 2: Ngồi đẩy tạ đơn qua đầu

Động tác 3: Dang 1 tay sang bên với thanh tạ

Động tác 4: Nâng tạ trước mặt

Động tác 5: Đẩy thanh tạ qua đầu

Động tác 6: Ngồi khom người dang tay cánh bướm với tạ đơn

Nhắc bạn: Mỗi động tác bạn có thể thực hiện từ 4-5 hiệp, mỗi hie65o từ 15 đến 25 lần.

Video hướng dẫn tập luyện

Bình luận