Các bài tập gồm:

1. High Bar Squats – xuống tấn nâng tạ cao

2. Low Bar Squats – xuống tấn nâng tạ thấp

3. Front Squats – xuống tấn Barbell trước

4. Split Squats – xuống tấn tách

5. Goblet Squats – xuống tấn giữ tạ Kettlebell

6. Box Squats – xuống tấn với Bench

7. Overhead Squats – xuống tấn với Barbell trên đầu

8. Zercher Squats – xuống tấn kẹp Barbell khuỷu tay

9. Pistol Squats – xuống tấn một chân

10. Hack Squats – xuống tấn tạ sau mông

Video hướng dẫn tập luyện:

Bình luận